Lesreglement

LESREGLEMENT FIRST CLASS TENNIS


Artikel 1 Planning lessen
a. Een lesuur duurt 60 minuten, inclusief onbegeleid wisselen van trainingsgroepen.
b. De lessen worden gegeven op (in overleg met de TC) vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de reguliere basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld. Dit schema (inclusief lesdata inhaallessen) wordt gepubliceerd op de website van de tennisvereniging.
c. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een trainer is voorbehouden aan FIRST CLASS TENNIS.
d. Er wordt gestreefd naar training in homogene groepen. Indien FIRST CLASS TENNIS dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
e. De groepen bestaan in principe uit 4 deelnemers of minder; dit geldt zowel voor senioren als voor jeugdleden. Voor trainingen met bijzondere doelstellingen en/of op expliciet verzoek van de vereniging of deelnemers van de training kan hiervan worden afgeweken.
Artikel 2 Inhalen lessen
a. In de zomerperiode worden er maximaal 2 lessen ingehaald als gevolg van weersomstandigheden. In de winterperiode worden er maximaal 3 lessen ingehaald als gevolg van weersomstandigheden.
b. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
c. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van een trainer worden altijd ingehaald.
d. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster de les afmeldt. Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met de trainer, de tennisschool of het clubhuis van de tennisvereniging (eventueel een bericht achterlaten).
Artikel 3 Inschrijven lessen
a. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Elke deelnemer moet zich aanmelden via een online inschrijfformulier (www.FIRSTCLASSTENNIS.com). Alleen in besproken uitzonderingen wordt een aanmelding op andere wijze geaccepteerd. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de deelnemer.
b. Door indienen van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de tennislessen.
c. Door inschrijving verbindt u zich aan de tennislessen. Inschrijving voor les geeft geen garantie
2
op plaatsing.
d. Annulering van de tennislessen kan alleen schriftelijk en tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lescyclus. Als de indeling is gemaakt, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
Artikel 4 Betaling
a. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen tennislessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaats vinden.
b. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de deelnemer. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven in principe geen recht tot inhalen.
c. Bij voortijdige beëindiging van de tennislessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van het resterende lesgeld.
d. Na overleg met de trainer is het mogelijk een vervanger te sturen van gelijke sterkte. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende deelnemer wordt in onderling overleg tussen de deelnemers vastgesteld zonder tussenkomst van FIRST CLASS TENNIS.
e. Recht op deelname aan de tennislessen van FIRST CLASS TENNIS ontstaat pas na ontvangst van het lesgeld.
f. Bij niet tijdige betaling zal (het restant van) het totale lesgeld ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
g. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
h. Facturen worden electronisch verstuurd naar deelnemers. Deelnemer is verantwoordelijk voor regelmatige controle op ontvangst van electronische berichten.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
a. FIRST CLASS TENNIS is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures.